Get Adobe Flash player

Kontakt

CTS Kuřim s. r. o.
Sv. Čecha 600/44
664 34 Kuřim
 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
ID datové schránky: 42evf8i
 
tel.: +420 541230239
 1. qPrávo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - GDPR
 • Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

ü  Účely zpracování

ü  Kategorie dotčených osobních údajů

ü  Příjemci nebo kategorie příjemců

ü  Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo kritéria k určení

ü  Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

ü  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

ü  Informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

ü  Informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

 • bezplatně s výjimkou kdy se žádost neoprávněně opakuje nebo nadměrně zatěžuje úřad – pak může být přiměřeně zpoplatněna
 • bezodkladně - nejpozději do jednoho měsíce od přijetí, v případě potřeby je možnost lhůtu výjimečně prodloužit o 60 dnů s patřičným odůvodněním

 1. qPrávo na opravu
 • Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
 • S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. qPrávo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • Subjekt údajů odvolá souhlas
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • Přednost má vždy zákonná úprava
 • Výmaz je prováděn vždy s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jeho provedení
 • Jsou taxativně vyjmenovány i případy kdy se právo na výmaz neuplatní (výkon práva na svobodu projevu a informace, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého výzkumu…)

 1. qPrávo na omezení zpracování (blokace)
 • Údaje by měly být v informačních systémech řádně označeny a kromě uložení s nimi nelze provádět žádné další operace zpracování
 • Uplatní se v případě, kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • Nebo v případě, kdy je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz OÚ a žádá místo toho o omezení jejich použití 1. qPrávo na přenositelnost
 • Jedná se spíše o okrajovou záležitost, které se bude využívat minimálně, omezené podmínky uplatnění (spíše pro banky či telefonní operátory)

 1. qPrávo na vznesení námitky
 • Subjekt údajů může další zpracování osobních údajů vyloučit nebo alespoň omezit
 • Jedná se například o námitku proti zpracování pro účely marketingu, profilování subjektů a podobně (spíše pro provozovatele sociálních sítí a obdobné subjekty